خصوصیات و ویژگی های بارنامه دریایی معتبر

  1. شاهدی است بر اجرای قرارداد حمل
  2. تاییدی است بر وصول کالا و به عنوان رسید دریافت کالا نیز محسوب می گردد.
  3. سندی است قابل معامله و نهایتا به عنوان سند مالکیت کالا تلقی می شود.
  4. قابل ظهر نویسی یا Endorsment است.
  5. معمولا به حواله کرد صادر می شود(order) ولی می توان به نام حامل(Bearer) صادر گردد.
  6. بارنامه باید بدون قید و شرط باشد(Clean B/L) مگر آنکه به طریق دیگری بین طرفین توافق شده است.
  7. تعداد نسخه بارنامه مشخص باشد(معمولا در سه نسخه اصل صادر می گردد ولی می توان رونوشت غیر قابل معامله نیز صادر کرد)
  8. وضعیت پرداخت کرایه حمل باید مشخص گردد که به صورت پیش پرداخت Prepaid و یا پس کرایه در مقصد (Payable at Destiation) می باشد.
  9. تاریخ صدور بارنامه Date of Issue که از اهمیت زیادی برخوردار است. همانطور که اشاره شد طبق ماده چهل و هفت مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی نشریه 400 اتاق بازرگانی بین المللی بارنامه ای است که پس از 21 روز از تاریخ صدور به بانک ها ارائه می شود و مورد قبول بانک ها نمی باشد. مگر اینکه شرط دیگری در اعتبار مقرر و پیش بینی شده باشد.