آثار حقوقی بارنامه دریایی

  • بارنامه دلیل انعقاد قرارداد حمل دریایی است. بدین معنا که صرف صدور بارنامه مثبت، وجود قرارداد حمل بین فرستنده و متصدی حمل و نقل می باشد و احتیاج به ارائه دلیل دیگری برای اثبات آن وجود ندارد.
  • بارنامه ثابت می کند که فرستنده کالاهایی را به متصدی حمل تسلیم کرده است. در این حالت، بارنامه در نقش رسید تحویل کالا، ظاهر میشود. پس از صدور بارنامه، اگر متصدی حمل برخلاف مندرجات آن ادعایی داشته باشد، پذیرفته نمی شود، زیرا صدور بارنامه دلیلی است بر تحویل کالا از جانب فرستنده، به همان کیفیت بیان شده در بارنامه.
  • بارنامه دلیل مالکیت محسوب می گردد. با توجه به ضرورت سرعت در امور تجاری، دارنده آن، صاحب کالا تلقی می شود تا بدینوسیله در تخلیه و تحویل کالا به مالک آن تسریع گردد. آنچه در بالا گفته شد، در واقع مهمترین آثار حقوقی بارنامه دریایی است که در تجارت بین المللی دارای اهمیت فوق العاده ای می باشد، اما در عین حال بارنامه دارای خصوصیات و آثار دیگری نیز هست.
  • بارنامه باید بدون قید و شرط باشد(Clean B/L) مگر آنکه طور دیگری بین طرفین توافق شده باشد.
  • تاریخ صدور آن از اهمیت زیادی برخوردار است، از جمله بر طبق ماده چهل و هفت مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، بارنامه ای که پس از 21 روز از تاریخ صدور به بانک ارائه شود، مورد قبول بانک ها نم باشد مگر آنکه شرط دیگری در اعتبار مقرر، پیش بینی شده باشد.