اسناد مرتبط با اسناد اصلی حمل

1399/10/18 14:09:35

اسناد مرتبط با اسناد حمل با اسناد اصلی حمل اسناد جانبی نیز وجود دارد که توسط فرستندگان کالا صادر می شود، ولی با توجه به مقاصد کالا و مقررات گمرکات