تشریفات ورود و صدور کالا

1399/10/18 10:30:40

تشریفات ورود و صدور کالا انجام تشریفات گمرکی ترخیص کالاهای وارداتی و همچنین صدور کالا از کشور براساس قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی آن منوط به تنظیم اظهار