بارنامه حمل مرکب فیاتا

1399/10/18 15:28:29

بارنامه حمل مرکب فیاتا(FBL) بارنامه حمل مرکب چند وجهی فیاتا مهم‌ترین سندی است که فیاتا در اختیار اعضای خود در حوزه ی حمل و نقل دریایی قرار داده است. این