خبر- تراز بازرگانی خراسان رضوی مثبت شد

1399/5/25 12:55:51

مشهد - ایرنا 22 مرداد 1399 تراز بازرگانی خراسان رضوی مثبت شد ناظر گمرک خراسان رضوی گفت: براساس مقایسه