کنوانسیون تیر یا کارنه تیر چیست؟

1400/1/18 4:34:37

کنوانسیون تیر یا کارنه تیر چیست؟ در سالهای گذشته، روش حمل و نقل بین المللی کالا در ارتباط با مقررات گمرکی در دنیا به نوعی بود که هر کشوری براساس ضوابط