اسناد اصلی حمل

1400/1/15 11:08:52

اسنادی که راننده در طول مسیر از مبدا به مقصد باید همراه داشته باشد کارنه تیر ، بارنامه ، سی ام آر از جمله اسناد حملی هستنند که اننده در