آشنایی با گمرک ایران

1399/10/18 9:53:23

 آشنایی با گمرک ایران گمرک در ایران سابقه ای کهن و بسیار طولانی دارد. به طوری که وجود آن از زمان اشکانیان حدود 2000 سال پیش به اثبات رسیده است.