اسناد اصلی حمل

1399/10/18 12:40:21

اسنادی که راننده در طول مسیر از مبدا به مقصد باید همراه داشته باشد کارنه تیر ، بارنامه ، سی ام آر از جمله اسناد حملی هستنند که اننده در