اقداماتی را که گمرک به هنگام وقوع قاچاق گمرکی انجام می دهد

1400/2/10 8:47:48

اقداماتی را که گمرک به هنگام وقوع قاچاق گمرکی انجام می دهد قاچاق کالا صرفاً شامل عدم پرداخت حقوق گمرکی نمی‌شود. مثل عدم پرداخت مالیات کالای داخلی در تبصره ماده