خبر- آغاز فعالیت کریدور ترانزیتی ایران-افغانستان-ازبکستان

1399/5/23 11:30:21

تهران - ایرنا 20 مرداد 1399 آغاز فعالیت کریدور ترانزیتی ایران-افغانستان-ازبکستان مدیرکل ترانزیت گمرک گفت: کریدور ترانزیتی ایران- افغانستان-