صدور پروانه ترانزیت

پروانه ترانزیت اصولا مجوز ترانزیت است که به متقاضی داده می شود، یعنی با صدور این سند گمرک مبدا تایید می نماید که اضهارنامه توسط متقاضی درست تنظیم شده است، لذا مجوز ترانزیت را به متقاضی می دهد، متقاضی هم به استناد این پروانه ترانزیت است که می تواند محموله ترانزیتی را حرکت داده و به گمرک مقصد برساند.

در این پروانه گمرک مکلف است با توجه به شرایط فعلی و طول مسیر مدت زمان تحویل کالا به گمرک مقصد را همراه با مسیر ترانزیتی در پروانه ترانزیتی مشخص نماید. بنابراین زمان و مسیر در پروانه ترانزیتی تعیین شده و این پروانه بایستی همراه کالا باشد.

برای دریافت مشاوه در حوزه بازرگانی و ترخیص با ما تماس بگیرید! کلیک کنید!

در مورد محصولاتی که بایستی با چند وسیله نقلیه حمل شود، صاحب کالا از پروانه به تعداد کامیون های حمل کپی گرفته و پس از ممهور شدن آن توسط گمرک تحویل راننده داده می شود و اصل پروانه را نیز بایستی به راننده آخرین وسیله نقلیه حامل محموله ترانزیتی تحویل تا در گمرک مقصد ارائه نماید.

در صورت مفقود شدن اصل پروانه از گمرک صادرکننده پروانه تقاضای گواهی مدلول سند نمود، زمانی هم که پروانه ترانزیت با محموله به گمرک مقصد رسید، گمرک مقصد رسید، گمرک مقصد پروانه را با کالا مطابقت داده و پلمپ الصاقی را نیز کنترل و اجازه خروج کالا را صادر و مراتب را به گمرک مبدا اعلام می نماید.

بدیهی است که صاحب کالای ترانزیتی یا نماینده وی هنگام تنظیم اظهارنامه ترانزیت خارجی باید مشخصات کامل و صحیح کالای ترانزیت خارجی را اعلام کند. این مشخصات شامل تعداد ، نوع بسته بندی، وزن، ارزش کالای ترانزیت خارجی و تعرفع صحیح کالا می باشند.

کالاهای ترانزیت خارجی باید طی مدت اعتبار پروانه و یا تا پایان مدت تمدید شده از مرز کشور خارج شود، در غیر این صورت محموله ترانزیتی به منزله کالای مصرف شده در کشور تلقی و وجه الضمان دریافتی به شرح زیر به درآمد قطعی واریز می گردد.

  1.  در مورد کالاهای مجاز، حقوق و عوارض گمرکی را با صدور پروانه گمرکی به درآمدهای مربوطه واریز می نمایند.
  2. در خصوص کالاها ی مجاز مشروط، کل وجه الضمان دریافتی ( حقوق و عوارض گمرکی + سه برابر ارزش کالا) به عنوان ارزش کالا و جریمه، با تنظیم صورت مجلس کشف قاچاق به درآمد قطعی دولت منظور می شود.

البته چنان چه صاحب کالا با ارائه اسناد و مدارک، ثابت نماید عدم خروج کالا ناشی از قوه قهریه (فورس ماژور) و یا عذر موجهی بوده، شامل بندهای فوق نمی گردد و طبق آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی با ایشان رفتار خواهد شد.