شرایط مربوط به ورود موقت خودرو

صدور پروانه ورود موقت خودرو به کشور صرفاً برای آن دسته از افراد انجام می شود که:

اولاً مقیم خارج از کشور بوده و ثانیاً شرط سه ماه اقامت متوالی را در کشور مربوطه داشته باشند.
مسافران خارجی و جهانگردان یا ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای شرایط فوق الذکر می‌باشند و با خودروی شخصی خود وارد کشور می‌شوند هرگاه برای آن خودرو جواز عبور از کانونهای جهانگردی کشورهای ملحق به (کارنه دوپاساژ) در دست داشته باشند و به گمرک ورودی ارائه دهند می‌توانند متناسب با مهلت ویزا و حداکثر تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار جواز عبور بدون الزام به تسلیم اظهارنامه یا تأدیه وجه‌الضمان به گمرک، از وسیله نقلیه خود در کشور استفاده کنند و در مدت مزبور چندین بار با وسیله خود از راه‌های مجاز وارد و خارج شوند.

شرایط ورود موقت خودرو سواری شخصی به همراه مسافر

خارجیان و ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند با دریافت دفترچه تردد (کارنه ‌دوپاساژ یا تریپ‎تیک) و تطبیق نام دارنده کارنه مندرج روی جلد دفترچه کارنه با وارد‌کننده خودرو و همچنین تطبیق مشخصات خودرو با مندرجات کارنه از کانون‌های اتومبیل رانی کشور مبدأ که برای ایران معتبر بوده با ملحوظ نمودن مندرجات پشت جلد دفترچه مبنی بر اعتبار آن برای ایران و همچنین عدم قید ایران در مهر بیضی شکل ضرب شده بر روی کارنه و تاریخ اعتبار آن منقضی نشده باشد (تاریخ انقضای اعتبار روی جلد کارنه قید شده است)، نسبت به ورود موقت خودرو به کشور اقدام کنند.

مدت مجاز اقامت خودرو هایی که به صورت ورود موقت به کشور وارد می‌شوند 3 ماه خواهد بود و پس از مدت فوق باید از کشور خارج شود. تمدید مهلت‌های مذکور منوط به موافقت قبلی گمرک ایران خواهد بود.

برای دریافت مشاوه در حوزه بازرگانی و ترخیص با ما تماس بگیرید! کلیک کنید!

خودروهای شخصی که به صورت موقت و برای تردد بیش از ده روز وارد کشور می‌شوند جهت اخذ پلاک موقت شهربانی پس از اخذ گواهی مربوطه از گمرک مرز ورود باید به اولین واحد شماره‌گذاری راهنمایی و رانندگی که در گواهی صادره از گمرک مرز ورود مشخص شده، مراجعه نمایند.
کسانی که به دلایلی موفق به اخذ دفترچه کارنه‌ دوپاساژ یا تریپ تیک نشده‌اند، می‌توانند در مرز ورودی با سپرده نقدی و یا ضمانت‌نامه بانکی یا تضمین بیمه ‌نامه نسبت به اخذ پروانه ورود موقت با رعایت شرایط مقرر (در صورت ایرانی بودن اولاً مقیم خارج باشند و ثانیاً حداقل 3 ماه اقامت متوالی در خارج از کشور و در مورد خارجیان داشتن ویزای معتبر توریستی) اقدام نمایند.