سرنوشت کالاهایی که در گمرک می مانند چیست؟

1399/10/18 11:31:37

سرنوشت کالاهایی که در گمرک می مانند چیست؟ قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی در حال حاظر حاکم و ناظر بر فعالیت های اجرایی گمرک است. گمرک کشور همانند

سرنوشت کالاهایی که در گمرک می مانند چیست؟1399/10/18 11:31:37
Go to Top