دسته دریایی

بارنامه دریایی

1399/5/13 10:59:02

بارنامه دریایی بارنامه سندی است که توسط شرکت حمل صادر می‌گردد. صدور این سند به معنی این است که کالایی مشخص در محلی مشخص برای ارسال به مقصدی مشخص تحویل گرفته شده‌ است. نوع بارنامه

بارنامه دریایی1399/5/13 10:59:02

آثار حقوقی بارنامه دریایی

1399/5/13 8:26:10

آثار حقوقی بارنامه دریایی بارنامه دلیل انعقاد قرارداد حمل دریایی است. بدین معنا که صرف صدور بارنامه مثبت، وجود قرارداد حمل بین فرستنده و متصدی حمل و نقل می باشد

آثار حقوقی بارنامه دریایی1399/5/13 8:26:10

خصوصیات و ویژگی های بارنامه دریایی معتبر

1399/5/13 11:39:25

خصوصیات و ویژگی های بارنامه دریایی معتبر شاهدی است بر اجرای قرارداد حمل تاییدی است بر وصول کالا و به عنوان رسید دریافت کالا نیز محسوب می گردد. سندی است

خصوصیات و ویژگی های بارنامه دریایی معتبر1399/5/13 11:39:25

بارنامه حمل مرکب فیاتا

1399/5/13 10:47:24

بارنامه حمل مرکب فیاتا(FBL) بارنامه حمل مرکب چند وجهی فیاتا مهم‌ترین سندی است که فیاتا در اختیار اعضای خود قرار داده است. این بارنامه تنها سندی است که به دلیل تطبیق شرایط

بارنامه حمل مرکب فیاتا1399/5/13 10:47:24

تقسیم بندی بارنامه های دریایی

1399/5/13 11:32:33

تقسیم بندی بارنامه های دریایی بارنامه های دریایی متعدد می باشند و از جهات مختلف تقسیم بندی شده اند: الف- از جهت موقعیت کالا موضوع بارنامه بارنامه دریایی کالای بارگیری

تقسیم بندی بارنامه های دریایی1399/5/13 11:32:33
Go to Top