دسته دریایی

آثار حقوقی بارنامه دریایی

1399/5/13 8:26:10

آثار حقوقی بارنامه دریایی بارنامه دلیل انعقاد قرارداد حمل دریایی است. بدین معنا که صرف صدور بارنامه مثبت، وجود قرارداد حمل بین فرستنده و متصدی حمل و نقل می باشد

آثار حقوقی بارنامه دریایی1399/5/13 8:26:10

خصوصیات و ویژگی های بارنامه دریایی معتبر

1399/5/13 11:39:25

خصوصیات و ویژگی های بارنامه دریایی معتبر شاهدی است بر اجرای قرارداد حمل تاییدی است بر وصول کالا و به عنوان رسید دریافت کالا نیز محسوب می گردد. سندی است

خصوصیات و ویژگی های بارنامه دریایی معتبر1399/5/13 11:39:25

تقسیم بندی بارنامه های دریایی

1399/10/18 15:09:24

تقسیم بندی بارنامه های دریایی یا انواع بارنامه دریایی بارنامه های دریایی متعدد می باشند و از جهات مختلف تقسیم بندی شده اند، ما در ادامه به توضیح انواع بارنامه

تقسیم بندی بارنامه های دریایی1399/10/18 15:09:24
Go to Top