تقسیم بندی بارنامه های دریایی یا انواع بارنامه دریایی

بارنامه های دریایی متعدد می باشند و از جهات مختلف تقسیم بندی شده اند، ما در ادامه به توضیح انواع بارنامه دریایی در حمل و نقل دریایی خواهیم پرداخت.

الف- از جهت موقعیت کالا موضوع بارنامه

  1. بارنامه دریایی کالای بارگیری شده(shipped bill of landingron for on board)
  2. بارنامه دریایی کالای دریافت شده(received for shipment)

ب- از جهت تعدد وسایل حمل

  1. بارنامه دریایی مستقیم(bill pf landing direct)
  2. بارنامه دریایی غیرمستقیم یا سراسری(through bill of landing)

ج- از جهت وضعیت و کمیت کالای موضوع حمل

  1. بارنامه دریایی تمییز یا غیر مخدوش(bill of lavding clean)
  2. بارنامه دریایی غیرتمییز یا مخدوش(liner bill of landing)

د- از لحاظ نوع سرویس

  1. سرویس منظم کشتیرانی(liner bill of landing)
  2. سرویس چارتر(charter party bill of lading)
همین الان مشاوره رایگان در حوزه ی دریایی و کشتیرانی را از ما بگیرید!کلیک کنید!

بارنامه دریایی کالای بارگیری شده

نشان دهنده این است که کاال توسط متصدی حمل تحویل گرفته شده و در کشتی بارگیری شده است. بر روی چنین بارنامه ای
عبارت »Shipped »یا »Board On »قید می شود.

بارنامه دریایی کالای دریافت شده

نشان دهنده این است که کاال توسط متصدی حمل، برای حمل دریافت شده اما بارگیری نشده است. در عمل، بانکها از قبول چنین
بارنامه ای خودداری می کنند مگر اینکه در قرارداد بین خریدار و فروشنده، اعتبار آن مورد پذیرش واقع شود.
اینگونه بارنامه ها حمل کالا را از مبدا تا بندر مقصد و یا از انبار مبدا حمل زمینی تا مقصد نهایی در خاک کشور خریدار , پوشش
میدهد.

بارنامه دریایی مستقیم

بارنامه ای است که حاکی از حمل کاال از مبدا تا مقصد و بدون تغییر وسیله حمل می باشد و دلالت بر ارسال مستقیم کالا به گیرنده آن دارد.

بارنامه دریایی غیرمستقیم سراسری

بارنامه ای است حاکی از اینکه کاال از کشور فروشنده تا مقصد نهایی توسط چند وسیله نقلیه حمل گردد(کشتی، کامیون و…)

بارنامه دریایی تمیز یا غیرمخدوش

بارنامه تمیز CLEAN بارنامه ایست که در آن عبارت یا جملهای دال بر عیب و نقص کاال درج نشده باشد و بدین معنی است که حمل کننده در حد مقدور کاال را به هنگام تحویل گرفتن بررسی کرده و عیب و نقضی در آن مشاهده نکرده است. بارنامه به اصطلاح مخدوش،غیر تمیز یا مشروط را L/B UNCLEAN میگوید. بارنامه تمیز معموالً در مورد کاالهای غیر کانتینری بارگنجی(مصداق دارد که حمل کننده به کاال و بررسی ظاهر و کلیات آن دسترسی دارد).

بارنامه دریایی غیر تمیز یا مخدوش

بارنامه ای است که صراحتا حاکی از نقص و عیب کالا یا بسته بندی آن باشد. در معاملات مبتنی بر اعتبارات اسنادی بانک ها از قبول بارنامه های غیرتمیز یا مخدوش خودداری می نماید.

بارنامه دریایی متعلق به سرویس ها منظم کشتیرانی

این بارنامه برای محموله کشتی هایی صادر می شود که دارای برنامه حرکت مشخص بوده و مسیرهای مشخصی را طی می کنند، شرکت هایی که به این ونه حمل ها مبادرت مر ورزند تابع مقررات خاص بوده و دارای نرخ مشخصی نیز می باشند.

بارنامه چارتر

چاتر،بارنامه ای است که برای محموله هایی که با کشتی اجاره ای دربست حمل می گردد صادر می شود و حمل محموله ها تحت این بارنامه تابع قرارداد چارتر می باشد. این بارنامه مورد قبول بانکها در اعتبار اسنادی نمی باشد مگر اینکه خالف آن شرط شده باشد (زمانی که سن کشتی ها از 15 سال بگذرد به کشتی های اجاره ایدربست تبدیل می شوند).