Loading...
بخش گمرک و بازرگانی1399/10/21 11:59:02

سرنوشت کالاهایی که در گمرک می مانند چیست؟

1399/05/10|

سرنوشت کالاهایی که در گمرک می مانند چیست؟ قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی در حال حاظر حاکم و ناظر بر فعالیت های اجرایی گمرک است. گمرک کشور همانند گمرک بسیاری از کشورها از

Go to Top