Loading...
بخش گمرک و بازرگانی1399/10/21 11:59:02

اقداماتی را که گمرک به هنگام وقوع قاچاق گمرکی انجام می دهد

1400/02/10|

اقداماتی را که گمرک به هنگام وقوع قاچاق گمرکی انجام می دهد قاچاق کالا صرفاً شامل عدم پرداخت حقوق گمرکی نمی‌شود. مثل عدم پرداخت مالیات کالای داخلی در تبصره ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش

سرنوشت کالاهایی که در گمرک می مانند چیست؟

1399/05/10|

سرنوشت کالاهایی که در گمرک می مانند چیست؟ قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی در حال حاظر حاکم و ناظر بر فعالیت های اجرایی گمرک است. گمرک کشور همانند گمرک بسیاری از کشورها از

Go to Top