اسناد مرتبط با اسناد حمل

با اسناد اصلی حمل اسناد جانبی نیز وجود دارد که توسط فرستندگان کالا صادر می شود، ولی با توجه به مقاصد کالا و مقررات گمرکات کشورهای مربوطه، تعداد آنها متفاوت است. در اینجا اسناد جانبی حمل به اختصار شرح داده می شود.

فاکتور

فاکتور یا اینویس سند فروش کالا است و گمرک براساس آن ارزش کالا را تعیین می کند. فاکتور از اسناد ضروری برای ارائه به گمرک است و راننده هنگام عزیمت جهت اجتناب از مشکلات تخلیه و توقف باید نسخه ای از آن را همراه داشته باشد و در صورت درخواست گمرک ارائه کند.

پکینگ لیست(لیست بسته بندی)

یعنی فهرست ریز مشخصات هر قلم از کالای بارگیری شده در وسیله حمل.

گواهی مبدا

عبارت است از سند گواهی تولید کالای صادراتی از سوی کشور تولیدکننده یا مبدا ساخت. صدور گواهی مذکور در ایران به عهده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.

همین الان مشاوره رایگان جهت حمل جاده ای را از ما بگیرید!
همین الان مشاوره رایگان جهت حمل جاده ای را از ما بگیرید!

قرنطینه و سایر مجوزها

ارسال محمولات صادراتی هر کشور تابعه مقررات خاص خود است. به طور مثال در ایران برای صدور مواد غذایی مجوز اداره بهداشت و قرنطینه و اداره استاندارد الزامی است. لذا راننده باید دقت کند در هنگام بارگیری کالای صادراتی گواهی های مزبور را گرفته و دقت کافی به تاریخ اعتبار آن داشته باشد.

قرارداد فروش کالا

برای صدور کالا به بعضی از کشورها خاصه آسیای میانه قرارداد کمعقد بین خریدار و فروشنده در بدو ورود راننده به مرز ورودی، کنترل و سپس اجازه دخول داده شود. بنابراین راننده در این گونه موارد باید بررسی کرده و در صورت نیاز نسخه ای از قرارداد مذکور را همراه داشته باشد.