Loading...
بخش جاده ای1399/10/21 11:57:57

نکات کلی در ارتباط با ترانزیت،حمل و نقل بین المللی

1399/05/10|

نکات کلی در ارتباط با ترانزیت و حمل و نقل بین المللی نکات کلی و عمومی که در ارتباط با ترانزیت و حمل و نقل بین المللی وجود دارد: کالای گروپاژ  کالای گروپاژ عبارت است

اسناد اصلی حمل

1399/05/10|

اسنادی که راننده در طول مسیر از مبدا به مقصد باید همراه داشته باشد کارنه تیر ، بارنامه ، سی ام آر از جمله اسناد حملی هستنند که اننده در طول مسیر باید همراه داشته

Go to Top