دسته جاده ای

کنوانسیون تیر یا کارنه تیر چیست؟

1400/1/18 4:34:37

کنوانسیون تیر یا کارنه تیر چیست؟ در سالهای گذشته، روش حمل و نقل بین المللی کالا در ارتباط با مقررات گمرکی در دنیا به نوعی بود که هر کشوری براساس ضوابط

کنوانسیون تیر یا کارنه تیر چیست؟1400/1/18 4:34:37

نکات کلی در ارتباط با ترانزیت،حمل و نقل بین المللی

1399/10/18 14:01:10

نکات کلی در ارتباط با ترانزیت و حمل و نقل بین المللی نکات کلی و عمومی که در ارتباط با ترانزیت و حمل و نقل بین المللی وجود دارد: کالای

نکات کلی در ارتباط با ترانزیت،حمل و نقل بین المللی1399/10/18 14:01:10

آشنایی با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

1399/10/18 12:15:24

 آشنایی با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به موجب قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری مصوب تیرماه 1353، فعالیت های مرتبط با حمل و نقل کشور

آشنایی با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای1399/10/18 12:15:24
Go to Top